10:05

14 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

 

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

 

MATURA Z GEOGRAFII
Wymagania egzaminacyjne z geografii - podstawa programowa

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 (do matury 2021)

Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (uczniów po gimnazjum) są wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin maturalny z geografii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu geografii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

 • III etapu edukacyjnego (obowiązującego w gimnazjum),

 • IV etapu edukacyjnego w poziomie podstawowym (obowiązującego w obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej),

 • IV etapu edukacyjnego w poziomie rozszerzonym (obowiązującego w obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej).

W roku 2021 egzamin maturalny z geografii jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r, zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”.

Poniżej przedstawiam wymagania zawarte w dwóch wersjach (ze zmianami i bez zmian).

 

Całość do pobrania:

Wymagania egzaminacyjne WERSJA
* PDF *

III i IV etap edukacyjny (zakres podstawowy i rozszerzony)
dokument prezentujący zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych (zmiany merytoryczne zostały zaprezentowane kolorem czerwonym; pozostałe zmiany kolorem niebieskiem, np. w numeracji)

III i IV etap edukacyjny (zakres podstawowy i rozszerzony)
dokument końcowy - prezentujący obecne wymagania egzaminacyjne z geografii

 

Zmiany, które nastąpiły w tym roku omówiłem także na filmie dostępnym na moim kanale YouTube: https://youtu.be/9DOdK1bix2k

 

 

Podstawa programowa z geografii w szkołach ponadpodstawowych (obowiązująca klasy po szkole podstawowej)

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia, zawarta w rozporządzeniu "w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia", została podpisana 30 stycznia 2018 roku przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

 1. 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

 2. 5-letniego technikum;

 3. 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

O podstawie

Przyjęta w dokumencie koncepcja edukacji, wyrażona w szczególności w zadaniach szkoły oraz celach kształcenia – wymaganiach ogólnych, odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, w tym:

 • położenie większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych;

 • wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzanie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury;

 • wzmocnienie efektywności kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez stworzenie systemu dającego szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę języka obcego, naukę drugiego języka obcego, jak również możliwość kształcenia dwujęzycznego;

 • powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych;

 • rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w codziennym życiu, czemu będzie służyć szersze uwzględnienie w podstawie programowej wszystkich przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wprowadzenie powszechnej nauki programowania;

 • rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przez wyodrębnienie nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii już na II etapie edukacyjnym – z kontynuacją na III etapie edukacyjnym;

 • powrót do spiralnego (przyrostowego) układu treści nauczania/wymagań edukacyjnych umożliwiającego powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania;

 • zastąpienie idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych).

 

Fragmenty podstawy programowej, dotyczące przedmiotu geografia do pobrania:

PODSTAWA PROGRAMOWA WERSJA
* HTML *
WERSJA
* PDF *

Podstawa programowa z geografii
w zakresie podstawowym,
dla szkół ponadpodstawowych (po szkole podstawowej),
obowiązująca od roku szkolnego 2019/2020

Podstawa programowa z geografii
w zakresie rozszerzonym,
dla szkół ponadpodstawowych (po szkole podstawowej),
obowiązująca od roku szkolnego 2019/2020

ŹRÓDŁO:https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Geografia
 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z geografii w szkołach ponadgimnazjalnych (obowiązująca klasy po gimnazjum) - wymagania obowiązujące do roku szkolnego 2019/2020 (do matury 2020)

Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (uczniów po gimnazjum) są wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wcześniej taką podstawą były tzw. standardy wymagań określone w odrębnych przepisach).

Egzamin maturalny z geografii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu geografii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

 • III etapu edukacyjnego (obowiązującego w gimnazjum),

 • IV etapu edukacyjnego w poziomie podstawowym (obowiązującego w obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej),

 • IV etapu edukacyjnego w poziomie rozszerzonym (obowiązującego w obowiązującego w szkole ponadgimnazjalnej).

 

Całość do pobrania:

PODSTAWA PROGRAMOWA WERSJA
* HTML *
WERSJA
* PDF *

III etap edukacyjny
podstawa programowa geografii
(obowiązująca w gimnazjum i obowiązująca na maturze)

IV etap edukacyjny
podstawa programowa geografii w poziomie podstawowym
(obowiązująca uczniów szkół po gimnazjum - realizowana w szkole średniej)

IV etap edukacyjny
podstawa programowa geografii w poziomie rozszerzonym
(obowiązująca uczniów szkół po gimnazjum - realizowana w szkole średniej)

ŹRÓDŁO: Podstawa programowa przedmiotu geografia - gimnazjum i liceum:
Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka; MEN; 2008.
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)