21:51

3 października 2023 r.;    Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił

 

Zdalne lekcje z geografii

GEOGRAFIA24.SELINO.PL

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

 

KALENDARZ MATURZYSTY

 
 

Terminarz przygotowań do matury z geografii – matura 2023

Najważniejsze zasady dla uczniów klas czwartych z geografią realizowaną na poziomie rozszerzonym:

  • pamiętaj, aby na bieżąco powtarzać materiał (nie zostawiaj tego na później – później na pewno nie będziesz miał czasu – zakres materiału naprawdę jest bardzo obszerny);

  • powtarzasz materiał samodzielnie w domu – przychodzisz do szkoły już z wiedzą (obowiązkowo musisz się przygotowywać do lekcji powtórkowych – zgodnie z grafikiem) – na lekcji materiał ten jest utrwalany i sprawdzany;

  • testy zaliczeniowe lub inne formy sprawdzania wiedzy odbywać się będą na pierwszej możliwej lekcji po dacie kończącej Wasze, samodzielne powtórki (może być to co tydzień lub rzadziej, w sytuacji, gdy nie będzie możliwości wcześniej przeprowadzić zaliczenia (np. kiedy przepadnie lekcja lub lekcje, będzie wolne – przerwa świąteczna lub ferie; sprawdzanie wiedzy może dotyczyć kilku działów – musisz pamiętać, że wszystko co do danego momentu będzie do powtórzenia Ciebie niestety obowiązuje);

  • niestety nie ma mowy o przekładaniu testów zaliczeniowych lub innych form sprawdzania wiedzy;

  • pamiętajcie – ustalonego terminarza nie zmieniamy (pozostaje on bez zmian nawet jak będę chory).

Poza grafikiem w przerwie świątecznej proszę powtórzyć następujące zagadnienia:

 


WYKAZ DZIAŁÓW (Z DATAMI) Z TEMATAMI (ZAGADNIENIAMI)
OBOWIĄZKOWE W RAMACH SAMODZIELNEJ POWTÓRKI

 

Geografia jako nauka   (2022.12.19 – 2022.12.25)
1. Źródła informacji geograficznej   (2022.12.19 – 2022.12.25)
       1.1. Badania geograficzne
       1.2. Ogólna wiedza o mapie
       1.3. Odwzorowania kartograficzne
       1.4. Kartograficzne metody prezentacji cech ilościowych i jakościowych zjawisk na mapach
       1.5. Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach
       1.6. Pomiary geodezyjne
       1.7. GPS w geodezji i kartografii
       1.8. Orientowanie mapy
2. Ziemia we Wszechświecie   (2022.12.26 – 2023.01.01)
       2.1. Teorie na temat budowy Wszechświata
       2.2. Powstanie galaktyk i ewolucja gwiazd
       2.3. Powstawanie i budowa Układu Słonecznego
       2.4. Badania Kosmosu
       2.5. Kształt i rozmiary Ziemi
       2.6. Orientacja na sferze niebieskiej oraz na Ziemi
       2.7. Współrzędne geograficzne
       2.8. Ruchy Ziemi
       2.9. Rachuba czasu na Ziemi
3. Atmosfera   (2023.01.02 – 2023.01.08)
       3.1. Budowa atmosfery i zachodzące w niej zjawiska
       3.2. Obieg ciepła w atmosferze. Temperatura powietrza
       3.3. Pogoda a klimat - elementy meteorologiczne
       3.4. Temperatura
       3.5. Ciśnienie atmosferyczne
       3.6. Wiatr
       3.7. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne
       3.8. Typy genetyczne opadów
       3.9. Masy powietrza
       3.10. Fronty atmosferyczne
       3.11. Prognozowanie pogody
       3.12. Klimaty kuli ziemskiej
       3.13. Strefy klimatyczne świata
4. Hydrosfera - geneza i zasoby   (2023.01.09 – 2023.01.15)
       4.1. Obieg wody w przyrodzie
       4.2. Właściwości i ruchy wód morskich
       4.3. Wody podziemne i źródła
       4.4. Wody powierzchniowe. Rzeki
       4.5. Wody powierzchniowe. Jeziora, bagna, mokradła i torfowiska
       4.6. Lodowce, lądolody, wody uwięzione w wieloletniej zmarzlinie
5. Litosfera   (2023.01.16 – 2023.01.22)
       5.1. Dzieje Ziemi
       5.2. Budowa wnętrza Ziemi
       5.3. Składniki skorupy ziemskiej
       5.4. Procesy endogeniczne
       5.5. Procesy egzogeniczne
       5.6. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
6. Pedosfera   (2023.01.23 – 2023.01.29)
       6.1. Gleba, czynniki i procesy glebotwórcze
       6.2. Profil glebowy
       6.3. Biosfera
7. Problemy środowiskowe współczesnego świata   (2023.01.23 – 2023.01.29)
       7.1. Globalne ocieplenie
       7.2. Susze i pustynnienie
       7.3. Wylesianie (deforestacja)
       7.4. Cyklony i tornada
       7.5. Pożary
       7.6. Dziura ozonowa
       7.7. Kwaśne opady
       7.8. Zanieczyszczenie wód
       7.9. Degradacja gleb
       7.10. Utrata bioróżnorodności
       7.11. Utrata georóżnorodności
8. Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata   (2023.01.30 – 2023.02.05)
       8.1. Kolonializm
       8.2. Polityczny podział współczesnego świata
       8.3. Integracja polityczna i gospodarcza na świecie
       8.4. Wpływ organizacji politycznych, gospodarczych i społecznych na politykę i życie społeczno-gospodarcze państw
       8.5. Procesy dezintegracyjne na świecie
       8.6. Konflikty zbrojne na świecie w XXI w.
       8.7. Zróżnicowanie gospodarcze rozwoju państw świata
       8.8. Zróżnicowanie społeczne rozwoju państw świata
       8.9. Cechy społeczno-gospodarcze państw o różnym poziomie rozwoju
9. Zróżnicowanie struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze   (2023.02.06 – 2023.02.12)
       9.1. Liczba ludności i gęstość zaludnienia
       9.2. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie
       9.3. Bariery osadnicze
       9.4. Skutki dużej koncentracji ludności
       9.5. Ruch naturalny ludności
       9.6. Struktura biologiczna ludności
       9.7. Zróżnicowanie społeczeństw świata
       9.8. Migracje ludności
       9.9. Procesy urbanizacyjne i rozwój osadnictwa na świecie
10. Struktura gospodarki światowej i tendencje rozwoju gospodarczego   (2023.02.13 – 2023.02.19)
       10.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej
       10.2. Zmiany w strukturze i sektorach gospodarki
       10.3. Zacieranie się różnicy między przemysłem a usługami
       10.4. Funkcje gospodarki
       10.5. Globalizacja gospodarki
       10.6. Skutki globalizacji
       10.7. Handel międzynarodowy w dobie globalizacji
11. Zróżnicowanie gospodarki rolnej   (2023.02.13 – 2023.02.19)
       11.1. Czynniki rozwoju rolnictwa
       11.2. Typy rolnictwa
       11.3. Regiony rolnicze świata
       11.4. Główne uprawy na świecie
       11.5. Hodowla zwierząt
       11.6. Lasy i gospodarka drewnem
       11.7. Zasoby mórz i oceanów
12. Przemysł   (2023.02.20 – 2023.02.26)
       12.1. Przemiany sektora przemysłowego
       12.2. Czynniki i rodzaje lokalizacji przemysłu
       12.3. Zasoby naturalne Ziemi
       12.4. Przemysł energetyczny na świecie
13. Usługi   (2023.02.20 – 2023.02.26)
       13.1. Usługi
       13.2. Zróżnicowanie sektora usług
       13.3. Usługi oparte na wiedzy
       13.4. Transport
       13.5. Handel międzynarodowy
       13.6. Usługi turystyczne
14. Problemy społeczno-gospodarcze współczesnego świata   (2023.02.20 – 2023.02.26)
       14.1. Dysproporcje rozwojowe współczesnego świata
       14.2. Dwubiegunowy podział świata
       14.3. Problem ubóstwa
       14.4. Zjawisko głodu na świecie
       14.5. Choroby cywilizacyjne i epidemie
       14.6. Problem zadłużenia krajów i obywateli na przykładach państw wysoko i słabo rozwiniętych
       14.7. Kryzysy gospodarcze
       14.8. Rola transnarodowych korporacji w globalnej gospodarce
15. Położenie i środowisko geograficzne Polski   (2023.02.27 – 2023.03.05)
       15.1. Polska na Ziemi i w Europie
       15.2. Granice i terytorium Polski
       15.3. Symbole narodowe, podział terytorialny
       15.4. Budowa geologiczna
       15.5. Kształtowanie się rzeźby powierzchni Polski w plejstocenie
       15.6. Ukształtowanie powierzchni Polski
       15.7. Klimat
       15.8. Wody
       15.9. Morze Bałtyckie
       15.10. Gleby
       15.11. Fauna i flora
16. Związki między elementami środowiska przyrodniczego w Polsce   (2023.02.27 – 2023.03.05)
       16.0 Wyznaczanie regionów fizycznogeograficznych
       16.1. Pas pobrzeży
       16.2. Pas pojezierzy
       16.3. Pas nizin staroglacjalnych
       16.4. Wyżyny polskie
       16.5. Kotliny podkarpackie
       16.6. Sudety
       16.7. Karpaty
17. Zróżnicowanie krajobrazowe Polski   (2023.02.27 – 2023.03.05)
       17.1. Założenia klasyfikacji krajobrazów Polski
       17.2. Funkcje krajobrazu
       17.3. Rola turystyki i krajoznawstwa w poznawaniu krajobrazów przyrodniczych i kulturowych Polski
       17.4. Działania służące ochronie walorów krajobrazowych w Polsce
18. Cechy demograficzne społeczeństwa polskiego   (2023.03.06 – 2023.03.12)
       18.1. Liczba ludności Polski
       18.2. Zmiany liczby ludności po 1939 r.
       18.3. Rozmieszczenie ludności Polski
       18.4. Rozwój demograficzny Polski
       18.5. Migracje
       18.6. Polonia na świecie
       18.7. Struktura narodowościowa
       18.8. Rynek pracy w Polsce
       18.9. Aktywność zawodowa Polaków
       18.10. Struktura zatrudnienia w Polsce
       18.11. Bezrobocie
       18.12. Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce
       18.13. Preferencje wyborcze Polaków
       18.14. Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce
       18.15. Problemy współczesnych miast w Polsce
       18.16. Osadnictwo wiejskie w Polsce
       18.17. Poziom ubóstwa w Polsce
       18.18. Partycypacja społeczna
19. Rolnictwo Polski   (2023.03.13 – 2023.03.19)
       19.1. Czynniki przyrodnicze rozwoju rolnictwa
       19.2. Użytkowanie ziemi w Polsce
       19.3. Produkcja roślinna w Polsce
       19.4. Chów zwierząt w Polsce
       19.5. Rolnictwo ekologiczne
       19.6. Gospodarka morska Polski
       19.7. Rybołówstwo śródlądowe w Polsce
20. Przemysł Polski   (2023.03.20 – 2023.03.26)
       20.1. Etapy rozwoju przemysłu na ziemiach Polski
       20.2. Baza surowcowa polskiego przemysłu
       20.3. Miejsca i wielkość wydobycia najważniejszych surowców mineralnych
       20.4. Przemysł energetyczny w Polsce
       20.5. Przemysł zaawansowanych technologii w Polsce
21. Usługi w Polsce   (2023.03.27 – 2023.04.02)
       21.1. Cechy sektora usług w Polsce
       21.2. Transport w Polsce
       21.3. Transport kolejowy
       21.4. Transport samochodowy
       21.5. Transport morski
       21.6. Żegluga śródlądowa
       21.7. Transport lotniczy
       21.8. Transport przesyłowy
       21.9. Transport intermodalny
       21.10. Handel zagraniczny Polski
       21.11. Struktura geograficzna polskiej wymiany handlowej
       21.12. Struktura towarowa polskiej wymiany towarowej
       21.13. Gospodarka
22. Walory turystyczne Polski   (2023.03.27 – 2023.04.02)
       22.1. Przyrodnicze walory krajoznawcze
       22.2. Antropogeniczne walory krajoznawcze
       22.3. Wybrane walory turystyczne regionów Polski
       22.4. Cechy ruchu turystycznego w Polsce
23. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce   (2023.04.03 – 2023.04.09)
       23.1. Stan flory i fauny
       23.2. Stan powietrza
       23.3. Stan wód
       23.4. Stan gruntów
       23.5. Odpady
       23.6. Formy ochrony przyrody w Polsce
       23.7. Międzynarodowe formy ochrony przyrody
24. Proces badawczy w badaniach i obserwacjach naukowych   (2023.04.03 – 2023.04.09)
       24.1. Postępowanie naukowe w geografii
       24.2. Metody pozyskiwania informacji

 

 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)