11 lipca 2020 r.;    Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt

DEMART

EDUCARIUM

FOKUS

 

EQURS

Zdalne lekcje z geografii

KALENDARZ MATURZYSTY

Przedstawiam materiały do pobrania przeznaczone do nauki geografii w klasach trzecich (w formacie PDF) w poziomie rozszerzonym

Terminarz przygotowań dla maturzystów 2020 z geografii

Zapraszam wszystkich uczniów z klas trzecich, realizujących przedmiot geografia na poziomie rozszerzonym, do pobrania poniższego pliku w formacie PDF. Przedstawiony został w nim szczegółowy wykaz zagadnień wymaganych w ramach obowiązkowych dla wszystkich powtórek materiału z geografii (co najmniej do końca I okresu obowiązuje on wszystkich uczniów).

Proszę o bieżące przygotowywanie się z zawartych tam zagadnień w terminach określonych w terminarzu.

 

 

Najważniejsze zasady dla wszystkich uczniów klas trzecich z geografią realizowaną na poziomie rozszerzonym:
 • pamiętaj aby na bieżąco powtarzać materiał (nie zostawiaj tego na później – później na pewno nie będziesz miał czasu – zakres materiału naprawdę jest bardzo obszerny);
 • powtarzasz materiał samodzielnie w domu – przychodzisz już z wiedzą (obowiązkowo musisz się przygotowywać do lekcji powtórkowych – zgodnie z grafikiem), na lekcji materiał ten utrwalamy i sprawdzamy (testy zaliczeniowe zwykle odbywać się będą co tydzień lub dwa, najczęściej pod koniec lekcji powtórkowych, ale może się zdarzyć, że odbędą się one od razu na samym początku lekcji, dotyczącej powtarzanego działu lub na kolejnej, w czasie powtarzania kolejnego działu);
 • niestety nie ma mowy o przekładaniu testów/cyklicznych kartkówek powtórzeniowych;
 • jeżeli wypadnie jakieś święto lub lekcja z innych przyczyn (np. choroby nauczyciela) się nie odbędzie, wówczas w związku z dużą ilością koniecznego do powtórzenia materiału jesteście zobligowani do samodzielnego utrwalenia materiału (test zaliczeniowy w takim wypadku odbędzie się w pierwszym możliwym terminie; dodatkowo obowiązuje Was materiał zgodnie z grafikiem – terminarz się tym samym nie zmienia.

 

NR TERMIN DZIAŁ ZAGADNIENIA
(OBOWIĄZUJĄCE OD DANEGO TYGODNIA)
1.

2-8 września 2019

- Zapoznanie z wymaganiami maturalnymi, celami spotkań oraz metodami pracy.
2.

9-15 września 2019

- Wykonanie przykładowego arkusza maturalnego z geografii (wykonanie w domu arkusza maturalnego z maja 2017 roku).
3.

16-22 września 2019

- Analiza przykładowego arkusza maturalnego z geografii.
4.

23-29 września 2019

Obraz Ziemi Geografia jako nauka
Kształt i rozmiary Ziemi
Mapa jako obraz Ziemi
Rozwiązywanie zadań ze skali mapy
Odwzorowania kartograficzne
Przedstawianie zjawisk na mapach
Interpretacja mapy samochodowej i topograficznej (profil terenu)
5.

30 września – 6 października 2019

Obraz Ziemi Zadania maturalne z mapą
6.

7-13 października 2019

Ziemia we Wszechświecie Wszechświat - budowa i powstanie
Układ Słoneczny
Nasz Księżyc
Ruch obiegowy Ziemi
Zadania - ruch obiegowy (wysokość górowania Słońca)
7.

14-20 października 2019

Ziemia we Wszechświecie Ruch obrotowy Ziemi
Rachuba czasu na Ziemi
8.

21-27 października 2019

Atmosfera Skład i budowa atmosfery
Obieg ciepła. Temperatura
Ruchy powietrza - ciśnienie atmosferyczne
Globalna cyrkulacja atmosfery; pasaty i monsuny
Rodzaje wiatrów lokalnych
Wilgotność powietrza, chmury
Powstawanie i zróżnicowanie rozmieszczenia opadów i osadów na Ziemi
9.

28 października – 3 listopada 2019

Atmosfera Masy powietrza i fronty atmosferyczne
Prognozowanie pogody
Czynniki kształtujące klimat
Klimaty Ziemi
Zmiany atmosfery i klimatu
Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki.
10.

4-10 listopada 2019

Hydrosfera Cykl hydrologiczny
Oceany i morza
Dynamika oceanów – prądy morskie, upwelling
Dynamika oceanów – fale (wiatrowe, sejsze, tsunami), pływy
11.

11-17 listopada 2019

Hydrosfera Rzeki i ich ustroje
Jeziora
Lodowce i lądolody
Wody podziemne.
12.

18-24 listopada 2019

Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne Budowa wnętrza Ziemi
Minerały
Skały
Surowce i złoża
Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
Kronika dziejów Ziemi
Tektonika płyt litosfery
13.

25 listopada – 1 grudnia 2019

Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne
Plutonizm
Metamorfizm
Wulkanizm
Trzęsienia ziemi
Ruchy diastroficzne (wielkopromienne i izostatyczne)
Wielkie formy ukształtowania lądów i dna morskiego.
14.

2-8 grudnia 2019

Procesy egzogeniczne Procesy egzogeniczne - wprowadzenie
Wietrzenie skał
Ruchy masowe
Procesy krasowe
Rzeźbotwórcza działalność rzek
Spłukiwanie
15.

9-15 grudnia 2019

Procesy egzogeniczne Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
Rzeźbotwórcza działalność wiatru
Rzeźbotwórcza działalność morza
16.

16-20 grudnia 2019

Gleby. Biosfera Powstawanie gleb
Typy genetyczne gleb
Świat roślin
Świat zwierząt
17.

21 grudnia 2019
– 1 stycznia 2020

Przerwa świąteczna

Powtórka materiału z zakresu
GEOGRAFII FIZYCZNEJ ŚWIATA
Proszę jeszcze raz samodzielnie powtórzyć całość materiału z zakresu GEOGRAFII FIZYCZNEJ ŚWIATA – następujące działy:
 • Obraz Ziemi
 • Ziemia we Wszechświecie
 • Atmosfera
 • Hydrosfera
 • Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
 • Procesy egzogeniczne
 • Gleby. Biosfera
18.

2-5 stycznia 2020

Przemiany polityczne i gospodarcze świata Mapa polityczna świata
Mierniki poziomu rozwoju krajów
19.

6-12 stycznia 2020

Ludność i urbanizacja Liczba ludności świata i jej zmiany
Rozwój demograficzny
Rozmieszczenie ludności na świecie
Migracje
Elementy antropologii
Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
Struktura zawodowa ludności
Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata
Osadnictwo wiejskie i miejskie
Urbanizacja na świecie
20.

13-19 stycznia 2020

Rolnictwo Czynniki rozwoju rolnictwa
Użytkowanie ziemi na świecie
Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne
Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie
Produkcja roślinna na świecie
Chów zwierząt na świecie
Rybactwo
Wyżywienie ludności świata
Leśnictwo
21.

20-26 stycznia 2020

Przemysł Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie
Czynniki lokalizacji przemysłu
Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych
Bilans energetyczny świata
Produkcja energii elektrycznej
Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji
Przemysł zaawansowanej technologii
22.

27 stycznia – 2 lutego 2020

Usługi Znaczenie usług we współczesnym świecie
Transport
Łączność
Rozwój turystyki na świecie
Regiony turystyczne świata
Nowoczesne usługi
23.

3-9 lutego 2020

Problemy współczesnego świata Dysproporcje w rozwoju krajów
Globalizacja
Współpraca międzynarodowa
Handel międzynarodowy
Konflikty międzynarodowe
Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm
24.

10-16 lutego 2020
Ferie zimowe

Człowiek w przestrzeni przyrodniczej Relacje człowiek – środowisko
Wpływ działalności człowieka na atmosferę
Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę
Wpływ działalności człowieka na pedosferę i biosferę
Działania na rzecz ochrony środowiska
 • UWAGA: dodatkowo ze względu na okres ferii – powtórka samodzielna z zakresu GEOGRAFII FIZYCZNEJ ŚWIATA
25.

17-23 lutego 2020
Ferie zimowe

Środowisko przyrodnicze Polski Położenie i granice Polski
Dzieje geologiczne obszaru Polski
Zlodowacenia. Cechy rzeźby powierzchni Polski
Klimat Polski
Bilans wodny. Sieć rzeczna
Jeziora. Wody podziemne
Jeziora. Wody podziemne
Morze Bałtyckie
Gleby
Świat roślin i zwierząt
 • UWAGA: dodatkowo ze względu na okres ferii – powtórka samodzielna z zakresu GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ŚWIATA
26.

24 lutego – 1 marca 2020

Ludność. Urbanizacja Podział administracyjny Polski
Liczba i rozmieszczenie ludności Polski
Struktura demograficzna ludności Polski
Migracje wewnętrzne i zewnętrzne Polaków
Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne
Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia
Stan zdrowia ludności Polski
Urbanizacja i sieć osadnicza w Polsce
Preferencje wyborcze Polaków. Organizacje pozarządowe
Bogactwo kulturowe Polski
27.

2-8 marca 2020

Rolnictwo.
Przemysł
Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce
Produkcja roślinna w Polsce
Chów zwierząt w Polsce
Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem UE
Rybactwo
Sytuacja polskiego przemysłu
Górnictwo w Polsce
Przemysł energetyczny w Polsce
Przemysł przetwórczy w Polsce
Okręgi przemysłowe w Polsce
28.

9-15 marca 2020

Usługi Transport w Polsce
Łączność w Polsce
Atrakcyjność turystyczna Polski
Turystyka krajowa i zagraniczna
Handel zagraniczny Polski
29.

16-22 marca 2020

Polska w świecie.
Zróżnicowanie regionalne Polski.
Degradacja i ochrona środowiska
Polska w organizacjach międzynarodowych
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Regiony fizycznogeograficzne Polski
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce
Ochrona środowiska przyrodniczego
30.

23-29 marca 2020

GEOGRAFII FIZYCZNEJ ŚWIATA Powtórzenie całości materiału z zakresu
„GEOGRAFII FIZYCZNEJ ŚWIATA”
31.

30 marca – 5 kwietnia 2020

GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ŚWIATA Powtórzenie całości materiału z zakresu
„GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ŚWIATA”
32.

6-12 kwietnia 2020

GEOGRAFII POLSKI Powtórzenie całości materiału z zakresu
„GEOGRAFII POLSKI”
33.

13-19 kwietnia 2020

CAŁOŚĆ GEOGRAFII Powtórzenie całości materiału z zakresu wszystkich działów geografii
34.

20-30 kwietnia 2020

CAŁOŚĆ GEOGRAFII Powtórzenie całości materiału z zakresu wszystkich działów geografii
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

KONSULTACJE

TERMINY WAŻNE OD 11 MARCA 2019 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"
CZWARTEK: 7.40-8.00
Miejsce: pracownia geograficzna - sala 211
(fakt udziału należy danego dnia wcześniej zgłosić)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii, przyrody i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)