12:50

18 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

 

Zdalne lekcje z geografii

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

 

MATURA Z GEOGRAFII
Informacje o egzaminie maturalnym

O egzaminie maturalnym

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawę prawną do przeprowadzenia egzaminu maturalnego (w tym egzaminu maturelnego z geografii) ‎stanowią:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, ze zm.)
 • podstawa programowa z geografii zawarta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z części pisemnej, ocenianej przez państwowych egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1)   w części ustnej:
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;
2)   w części pisemnej:
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:

1)   w części ustnej z:
 • języka mniejszości etnicznej,
 • języka mniejszości narodowej,
 • języka obcego nowożytnego,
 • języka regionalnego;
2)   w części pisemnej z:
 • biologii,
 • chemii,
 • filozofii,
 • fizyki,
 • geografii,
 • historii,
 • historii muzyki,
 • historii sztuki,
 • informatyki,
 • języka łacińskiego i kultury antycznej,
 • języka mniejszości etnicznej,
 • języka mniejszości narodowej,
 • języka obcego nowożytnego,
 • języka polskiego,
 • języka regionalnego,
 • matematyki,
 • wiedzy o społeczeństwie.

Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego oraz ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu innych przedmiotów dodatkowych.

Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego ustalone przez zespoły przedmiotowe są ostateczne - wyrażane w skali procentowej.

Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.
Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w skali procentowej i w skali centylowej.

Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania.
Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.

Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Egzamin maturalny z geografii (poziom rozszerzony)

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym z geografii są publikowane w informatorze maturalnym z geografii - poniżej znajdziecie pliki z informatorami do pobrania (najnowszy oraz poprzednie). Nieniejsza podstrona została m.in. opracowana w znacznym stopniu na podstawie najnowszego informatora o egzaminie maturalnym z geografii.

 

Całość do pobrania:

Informatory o egzaminie maturalnym z geografii do pobrania (PDF)
Aktualny - wg nowej formuły: "Informator o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014/2015"; CKE; Warszawa 2013
Obowiązujący do roku 2014 - wg starej formuły: "Aneks - matura 2010 - do informatora o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2007/2008"; CKE; Warszawa 2009
Obowiązujący do roku 2014 - wg starej formuły: "Informator o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2007/2008"; CKE; Warszawa 2007

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015, zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku, egzamin maturalny z geografii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (wcześniej uczniowie mieli możliwość wyboru poziomu).

Egzamin maturalny z geografii ma formę pisemną i trwa 180 minut (poprzednio trwał w poziomie podstawowym 120 minut, zaś w poziomie rozszerzonym 150 minut).

Do państwowego egzaminu z geografii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym (należy jednak pamiętać, że jedynie osoby uczące się geografii w zakresie rozszerzonym miały możliwość nauki tego przedmiotu w poziomie rozszerzonym).
Podczas egzaminu maturalnego z geografii każdy zdający może korzystać z linijki, lupy i z kalkulatora prostego (corocznie, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego powinien być wydany specjalny komunikat CKE o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną).

Egzamin maturalny sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu geografii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym.

Należy pamiętać także, że zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, w tym do etapu III (gimnazjum).

Podstawa programowa geografii dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe.

Wymagania ogólne – jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia – informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe, odwołujące się do ściśle określonych wiadomości i umiejętności.

Zadania w arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym mają na celu ocenę w szczególności następujących umiejętności:

 • identyfikowania i analizowania problemów występujących w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych i czasowych,
 • rozumowania, argumentowania i wnioskowania, w tym dostrzegania prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka,
 • wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodzących z różnorodnych materiałów źródłowych,
 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów, które zachodzą w środowisku geograficznym.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego podawane są przez komisje egzaminacyjną w:

skali procentowej (liczba punktów uzyskanych przez absolwenta jest przeliczana na procenty),
na skali centylowej (informuje ona o tym ile procent uczniów uzyskało taki sam lub gorszy wynik, co ma za zadanie pomóc uczelniom w bardziej obiektywnej rekrutacji osób, które pisały egzamin w różnych latach, a więc o innym stopniu trudności).

Wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego geografii nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z geografii został zadeklarowany przez zdającego jako jedyny ‎przedmiot dodatkowy, po czym zdający nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został ‎mu unieważniony.‎

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z geografii nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanej jako przedmiot dodatkowy, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających w języku polskim oraz mogą przystąpić do wypełnienia arkusza, w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, obejmującego dodatkowe zadania egzaminacyjne z geografii przygotowane w tym języku. Egzamin maturalny z geografii w języku obcym będącym drugim językiem nauczania zdawany jest takż jedynie na poziomie rozszerzonym oraz trwa 80 minut.

 

Arkusz egzaminacyjny z geografii na poziomie rozszerzonym - najważniejsze informacje na podstawie informatora maturalnego (zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych)

Budowa arkusza egzaminacyjnego

Arkusz egzaminacyjny z geografii będzie zawierał około 50 zadań. Przy numerze każdego zadania podana zostanie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym, zgodnie z informatorem maturalnym z geografii:

 • będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,

 • będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,

 • będą odnosić się do zagadnień w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski,

 • będą uwzględniać informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które zachodzą w środowisku geograficznym,

 • będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii jako nauki – wykorzystania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk, np. przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, fizyka,

 • będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, np. mogą polegać na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie wypowiedzi, uzupełnieniu rysunku lub schematu, wykonaniu obliczeń,

 • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego zdający wybiera odpowiedź z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie,

 • będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

 • będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. barwnej mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych oraz schematów, profili i przekrojów. Część materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej jako załącznik do wybranych zadań.

W poleceniu do każdego zadania wystąpi co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie wykonać dane zadanie. W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak „zaznacz”, „podkreśl”, „dobierz”, „przyporządkuj”. W przypadku zadań otwartych – katalog czasowników jest dużo szerszy, a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizację polecenia. Podany poniżej wykaz obejmuje te czynności / czasowniki, które często przysparzają zdającym trudności.

CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI
podaj, wymień Zdający zapisuje w odpowiedzi nazwę / nazwy np. zjawisk, procesów, obiektów bez opisu, uzasadnienia, wyjaśnienia.
przedstaw Zdający prezentuje fakty, wiadomości; przedstawiając argumenty przekonuje o „czymś”, podaje fakty służące do uzasadnienia jakiegoś stwierdzenia; argument musi merytorycznie odnosić się do materiału źródłowego w zadaniu lub wiedzy zdającego.
opisz Zdający formułuje krótką wypowiedź pisemną, nie ograniczając się tylko do podania nazw, faktów, ale również przedstawiając cechy, np. obiektu lub przebieg procesu, zjawiska bez wyjaśniania przyczyn.
porównaj Zdający zestawia obiekty, zjawiska, procesy ze sobą, znajduje ich cechy wspólne i różniące, przedstawia, opisuje, odnosi się do cech, właściwości wszystkich porównywanych obiektów, zjawisk, procesów.
uzasadnij Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje argumenty, czyli fakty przemawiające za stwierdzeniem, poglądem, stanowiskiem lub przeciwko.
wyjaśnij Za pomocą krótkiej odpowiedzi zdający podaje przyczyny, związki przyczynowo-skutkowe, zależności, czyni coś jasnym i zrozumiałym.
sformułuj Zdający wypowiada się w sposób dokładny, zrozumiały, ujmuje myśl czy tezę w odpowiednią formułę; formułuje np. wniosek, prawidłowość.
oceń Zdający przedstawia sąd o czymś, dokonuje wartościowania – uznaje np. zjawisko, proces, tendencje za korzystne lub niekorzystne.

 

Ocenianie odpowiedzi zdających

Odpowiedzi udzielone przez zdającego są oceniane przez egzaminatorów zgodnie ze schematem punktowania określonym dla każdego zadania. W przypadku zadań zamkniętych zdający może otrzymać najczęściej 1 punkt, jeżeli udzieli poprawnej odpowiedzi, lub 0 punktów, jeżeli udzieli odpowiedzi błędnej lub nie udzieli jej wcale. W przypadku zadań otwartych skala oceniania może być bardziej rozbudowana, np. od 0 do 2 punktów lub od 0 do 3 punktów. Za odpowiedź egzaminator może przyznać wyłącznie pełne punkty. Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu otwartym, egzaminator odwołuje się do przykładowego rozwiązania opracowanego przez zespół ekspertów Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich. Rozwiązanie to określa wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem nazw własnych itp.). Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie.

SZCZEGóŁOWE ZASADY OCENIANIA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJĄCYCH W ZADANIACH OTWARTYCH
1. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.
2. Odpowiedź oceniana jest na 0 punktów, jeżeli podane w odpowiedzi informacje świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia.
3. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty odpowiedzi zdającego, które dotyczą polecenia. Odpowiedzi poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.
4. Jeśli w zadaniu otwartym zdający w odpowiedzi poda więcej elementów (nazw, cech, argumentów itd.), niż wynika z treści polecenia, to ocenionych zostanie tyle kolejnych elementów odpowiedzi (licząc od pierwszej), ile wskazano w poleceniu.
5. Jeżeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzyma 0 punktów.
 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, przedstawiają w szczegółowy sposób organizację egzaminu maturalnego, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny w danej szkole.

Do procedur konsturowane są także corocznie pliki - załączniki do wypełniania w formatach pdf, MS Word'a i Excel'a. Publikowane są one na stronie www.cke.edu.pl (UWAGA MATURZYSTO - sprawdź czy są już dostępne aktualne wersje procedur - corocznie są publikowane nowe).

 
UWAGA: w przypadku braku aktywnego podglądu zalecamy bezpośrednie (tradycyjne) pobranie dokumentu z linku powyżej.
 

Całość do pobrania:

 
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)