10:34

9 grudnia 2023 r.;    Imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia, Wiesław

 

Zdalne lekcje z geografii

GEOGRAFIA24.SELINO.PL

DEMART

EDUCARIUM

 
 

EQURS

 

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA
"Pedosfera"

Bonitacja i przydatność rolnicza gleb. Erozja gleby

Bonitacja gleb [z łac. bonus-dobry] to ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej biorąc pod uwagę:
 • żyzność gleby,
 • stosunki wodne w glebie,
 • stopień kultury gleby i trudność jej uprawy w powiązaniu z agroklimatem,
 • rzeźbę terenu oraz niektóre elementy stosunków gospodarczych.

W zależności od przyjętej bonitacji wartość użytkowa wyraża się w klasach lub punktach. Bonitacje gleb przeprowadza się w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. Przy bonitacji gleb uwzględnia się następujące kryteria:
 • budowę profilu glebowego (typ i podtyp gleby, rodzaj , gatunek i miąższość poziomu próchniczego oraz zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie gleby),
 • stosunki wilgotnościowe uwarunkowane położeniem w terenie,
 • wysokość n.p.m.
Na podstawie tych kryteriów zalicza się gleby do odpowiednich klas bonitacyjnych. Czynnikami uzupełniającymi bonitacji gleb są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy.
W polskim systemie bonitacji gleb wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych (I,II,IIIa,IIIb,IVa,IVb,V,VI ) i 6 klas gleb użytków zielonych (I,II,III,IV,V,VI). Gleby orne bardzo dobre i dobre ( I-IIIb) zajmują w Polsce 28,6 % ogólnej powierzchni gruntów ornych, gleby średniej jakości (IVa i IVb) - 39,1 %, gleby słabe i bardzo słabe ( V i VI)-32,3%. W ogólnej powierzchni użytków zielonych klasy najsłabsze (V i VI)] stanowią aż 42,6%.
 • Gleby klasy I – najlepsze gleby orne – czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne o dużej zawartości próchnicy, niektóre odmiany mad. Są to gleby o dużej zawartości składników odżywczych bogate w próchnicę, o dobrej przepuszczalności dla wody, właściwie napowietrzane oraz nawilgocone (przewiewne, cieple, nie zaskorupiające się ).
 • Gleby klasy II – bardzo dobre – gleby orne, gleby wyszczególnione w I klasie, lecz występujące w mniej korzystnych warunkach środowiska przyrodniczego, co powoduje, że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach klasy I.
 • Gleby klasy IIIa – dobre – gleby brunatne, płowe, mady, niektóre rędziny, posiadają znacznie gorsze właściwości od gleb I i II klasy. Zalicza się tu zarówno gleby o bardzo małym nawilgoceniu jak i nadmiernie nawilgocone.
 • Gleby klasy IIIb – średnio dobre – gleby płowe , niektóre czarne ziemie, rędziny, gleby torfowe.-zbliżone właściwościami do gleb klasy IIIa częściowo zdegradowane, wymagające zabiegów agrotechnicznych w celu uzyskania większych plonów.
 • Gleby IVa – średnie gleby orne –gleby brunatne, płowe, niektóre odmiany gleb bielicowych i rędziny oraz gleby torfowe, posiadają gorsze właściwości wodne i powietrzne, są mniej zasobne w składniki pokarmowe od gleb klasy III b, wymagają często melioracji, są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych.
 • Gleby IVb – średniej jakości, gorsze – gleby bagienne i torfowe, gleby bielicowe, gleby płowe –mają gorsze właściwości od gleb zaliczanych do klasy IVa, są zbyt suche i wymagają nawadniania lub nadmiernie nawilgocone wymagają osuszania.
 • Gleby V – słabe gleby orne – gleby bielicowe, bielice, rdzawe, niektóre gleby brunatne, bagienne i niektóre górskie.
 • Gleby VI – bardzo słabe i złe – niektóre odmiany rędzin i mad, gleby bielicowe, bielice oraz gleby górskie początkowego stadium rozwoju – ubogie w składniki odżywcze i w próchnicę, o słabo rozwiniętym profilu glebowym lub jego braku, przeważnie są to gleby silnie nawilgocone lub zbyt suche. Przydatność gleby dla potrzeb rolnictwa wynika z jej podstawowej cechy- żyzności.
  Naturalną zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i składniki pokarmowe można zwiększyć przez stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych. Uzyskuje się w ten sposób glebę o odpowiedniej urodzajności, czyli zdolności produkcyjnej (tj. zdolności do wydawania wysokich plonów).
  Urodzajność jest wypadkową wielu czynników, z czego wynika, że gleby żyzne nie zawsze są urodzajne, natomiast gleby o małej żyzności mogą dawać wysokie plony.


Przydatność rolnicza genetycznych typów gleb

 • Gleby tundrowe – wytworzone w klimacie tundrowym (subpolarnym) przy współudziale roślinności krzewinkowo-porostowo-mszarnej, odznaczają się w poziomie próchnicznym nierozłożoną próchnicą, słabo zaznaczonym poziomem wymywania lub jego brakiem i poziomem glejowym, spoczywającym najczęściej na wiecznej marzłoci. Podlegają często ruchom pod wpływem zamarzania i odmarzania, pęcznienia i kurczenia się w skutek zmian w uwilgoceniu, co prowadzi do wytworzenia się kamienistych sieci i wielobocznego pękania. Ze względu na małą żyzność i urodzajność oraz niedogodne do uprawy roślin warunki klimatyczne są wykorzystywane jako pastwiska dla reniferów.
 • Gleby bielicowe –występują w klimacie umiarkowanym chłodnym, na podłożu piaszczystym porośniętym lasami szpilkowymi, maja słabo rozwinięty poziom próchniczy, wyraźny poziom wymywania, niemal zupełnie biały, w formie jasnej wstęgi kwarcowego pyłu i piasku (poziom bielicowy). Pod nim występuje wyraźny poziom wmywania w postaci warstwy rudo zabarwionej związkami żelaza. Bielice są glebami mało żyznymi, wymagają intensywnego nawożenia.
 • Gleby brunatne – występują w strefie klimatycznej umiarkowanej ciepłej o cechach oceanicznych , pod pokrywą lasów mieszanych i liściastych, nie wykazują poziomu wymywania i wmywania; posiadają dobrze rozwinięty poziom próchniczy i poziom brunatnienia. Skałą macierzystą jest najczęściej glina i utwory pyłowe. Należą one do gleb żyznych. Ze względu na wysoką urodzajność są cenione w rolnictwie dla uprawy zbóż i roślin okopowych.
 • Czarnoziemy – wytworzone na lessach lub utworach lessopodobnych w klimacie umiarkowanym kontynentalnym. Odznaczają się doskonale rozwiniętym poziomem próchnicznym, o słabo zasadowym, obojętnym a nawet słabo kwaśnym odczynie oraz wyraźnym wapnistym poziomem wmywania. Ze względu na dużą zasobnośćw próchnicę, bardzo dobrą strukturę i korzystne warunki termiczne, są najżyźniejszymi glebami.
 • Gleby cynamonowe – występują w klimacie podzwrotnikowym-śródziemnomorskim; kształtują się w środowisku roślinności twardo listnej suchych lasów i zarośli; dość zasobne w próchnicę pozwalają na uprawę drzew cytrusowych, oliwek, winorośli; są urodzajne lecz wymagają nawadniania.
 • Gleby kasztanowe – kontynentalnych dzielnic ciepłej części strefy umiarkowanej, wytworzona pod suchymi stepami ostnicowymi i ostnicowo-piounowymi, o dość bogatym zasadowym poziomie próchnicznym, nie rzadko słonawa.
 • Gleby półpustyń i pustyń – ze względu na zasolenie są wykorzystywane przede wszystkim jako naturalne pastwiska.
 • Czerwonożółte gleby ferralitowe – występują w klimacie gorącym wilgotnym, gdzie duża ilość opadów i wysoka temperatura sprzyjają wietrzeniu laterytowemu , w jego wyniku powierzchniowa warstwa zwietrzeliny składa się niemal wyłącznie z wodorotlenków żelaza i glinu, pod wilgotnymi lasami równikowymi powstają czerwonożółte gleby ferralitowe, a pod lasami monsunowymi i wilgotnymi sawannami czerwone gleby ferralitowe; zawartość próchnicy w tych glebach jest niewielka; są mało urodzajne i trudne do uprawy.
 • Mady – tworzą się w ujściach rzek i w dnach dolin rzecznych, gdzie wraz z wodami dostarczone są na muły zawierające duże ilości masy organicznej oraz elementów mineralnych, są bardzo żyzne dlatego zostały najwcześniej zagospodarowane, a obszary ich występowania należą do obszarów najgęściej zaludnionych.
 • Czarne ziemie – powstają w zagłębieniach terenu wysokim poziomem wód gruntowych przy udziale roślinności łąkowej, są glebami żyznymi.


Erozja gleby

Erozja gleby, niszczenie powierzchniowej powierzchni gleby, a często głębszych jej warstw i skały macierzystej (zwietrzeliny) polegające na zmywaniu i wywiewaniu cząsteczek gleby. Erozja wywołana jest głównie działaniem wód opadowych lub wiatru i prowadzi do zubożenia gleby przez pozbawianie jej cennych składników, a przy nasileniu, do całkowitego zmycia gleby i zmian w ukształtowaniu terenu. Erozja gleby przebiegająca w niezmienionych warunkach naturalnych jest bardzo powolna i nie przynosi większych szkód gospodarczych, natomiast wywołana niewłaściwą działalnością gospodarczą człowieka przebiega znacznie szybciej, często gwałtownie, a nawet przybiera rozmiary katastrofalne. Nadmierny wyrąb lasów, niszczenie naturalnej szaty roślinnej przy zagospodarowywaniu rolniczym terenu, nieprawidłowa uprawa roli (np. orka wzdłuż skłonu), nieodpowiedni dobór roślin uprawnych, wadliwe prowadzenie dróg w terenie urzeźbionym i inne – to czynniki przyspieszające erozję gleby. W zależności od nasilenia zjawisk erozyjnych stosowana bywa następująca klasyfikacja wodnej erozji gleby:
 • erozja gleby powierzchniowa – powolny, mało postrzegalny proces powierzchniowego zmywania gleb,
 • erozja gleby rozmywowa – proces rozmywania gleb przez wody, zachodzący w różnym stopniu; przy słabszej erozji powstałe żłobiny mogą być wyrównane przez uprawę; w przypadku nasilenia procesu zmiany są nieodwracalne w drodze zabiegów agrotechnicznych (erozja gleby wąwozowa).

Wodna erozja gleby przebiega najintensywniej w terenie pagórkowatym i górzystym, a także na glebach o strukturze równoziarnistej (np. lessy); zależy też od warunków klimatycznych. Wietrzna erozja gleby polegająca na wywiewaniu i przenoszeniu na znaczne odległości drobnych cząstek gleby nie pokrytej roślinnością, występuje głównie na terenach odlesionych, stepowych oraz pustynnych. Zjawisko erozji gleby jest bardzo poważnym problemem gospodarczym w wielu krajach, w których niewłaściwa gospodarka (zwłaszcza w XIX i w pocz.XXw.) doprowadziła do tak silnego zniszczenia gleby, że duże obszary gruntów ornych zamieniły się w nieużytki. W Polsce erozja gleby występuje najsilniej w górach oraz na Wyżynie Lubelskiej i w Małopolsce. Zapobieganie i powstrzymanie erozji gleby wymaga kompleksowego stosowania szeregu na ogół kosztownych i wymagających fachowego przygotowania środków przeciw erozyjnych, to też z uwagi na ogromne straty wywołane erozją gleby powstały w szeregu krajów specjalne instytuty naukowe; walka z erozja prowadzona jest z pomocą administracji państwowej. W walce z erozją gleby stosuje się zabiegi rolnicze, leśne i melioracyjne; mają one na celu zahamowanie spływu wód i siły wiatru. Są to przede wszystkim:
 • orka prostopadła do kierunku spływu wód,
 • stosowanie w terenie urzeźbionym tzw. Ochronnych płodozmianów przeciw erozyjnych w takim układzie pól, w którym pola osłonięte roślinnością i pola odkryte umieszcza się na przemian i równolegle do warstwic,
 • zalesianie całych zboczy lub zadrzewianie w postaci leśnych pasów ochronnych i grup drzew, jak również zakładanie żywopłotów oraz zalesianie górnych bieg ów potoków górskich (w celu zwiększenia retencji wód),
 • na terenach silnie erodowanych budowa progów (na potokach stałych i sezonowych) zmniejszających prędkość spływu wód,
 • budowa tarasów likwidujących lub osłabiających zmywanie gleby,
 • budowa wałów, rowów i sieci kanałów regulujących odpływ wód powierzchniowych, jak również urządzeń powstrzymujących powiększanie się wąwozów,
 • zadarnianie i obsadzanie krzewami skarp.
 

Bibliografia:

 • Wielka encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1964
 • Multimedialna encyklopedia powszechna – edycja 2003
 • www.zgapa.pl

Autor opracowania:

Agnieszka Chrzanowska
 
 

KONTAKT

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@geografia24.eu

GEOGRAFIA - LOGO

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
 

KONSULTACJE (GODZINY DOSTĘPNOŚCI)

TERMINY WAŻNE OD 25 WRZEŚNIA 2023 r.

DLA UCZNIÓW "NORWIDA"

Konsultacje odbywają się w czasie przerw tuż przed lub tuż po swojej lekcji
(fakt udziału należy danego dnia koniecznie wcześniej zgłosić) Oficjalna godzina dostępności wyznaczona została na wtorki od godziny 16.20 (sala 211)

Konsultacje dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac);
konsultacji przedmiotowych z geografii i informatyki
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)