27 Sierpnia 2014 r.;    Imieniny obchodzą: Monika, Cezary, Józef

MENU

 

DEMART

Dobre Laptopy (Imperial24)

Fotojoker

 
STRONA PRZEDMIOTOWA
WERSJA KLASYCZNA - strona główna
WERSJA MOBILNA - strona główna
Aktualności
 
MATERIAŁY DLA UCZNIÓW
Mapa Fizyczna Świata (wykaz obiektów)
Mapa Polityczna Świata (konturowa)
Mapa Polski (konturowa)
Materiały do lekcji - poziom podstawowy
Materiały dla fakultetu geograficznego
Kalendarz maturzysty
 
ZAKRES PODSTAWOWY
- PREZENTACJE I OPRACOWANIA -
Mapa świata
Ludność i urbanizacja
Globalna gospodarka
Globalne problemy
Relacje człowiek - środowisko
Wersje alternatywne - LO Śniadeckiego
 
ZAKRES ROZSZERZONY
- PREZENTACJE I OPRACOWANIA -

1. GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA
Obraz Ziemi
Ziemia we wszechświecie
Atmosfera
Hydrosfera
Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
Procesy egzogeniczne
Gleby. Biosfera
2. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA
Przemiany polityczne i gospodarcze
Ludność i urbanizacja
Rolnictwo
Przemysł
Usługi
Problemy współczesnego świata
Człowiek w przestrzeni przyrodniczej
3. GEOGRAFIA POLSKI
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
 
ZADANIA
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
 
MATURA Z GEOGRAFII
Informacje o egzaminie
Wymagania egzaminacyjne z geografii
Biuletyny i informatory maturalne
Arkusze maturalne z geografii
Linki do uczelni wyższych
 
KONKURSY
Tygrzyk - Konkurs Przyrodniczy
Olimpiada Geograficzna
Polecane konkursy
 
POLECANE STRONY
Geografia
Przyroda
Informatyka
Fotografika
Kartografia
Ekonomia
 
WITRYNY XXIV LO
Strona główna - norwid24.waw.pl
  - Strona Przedmiotowa z Geografii
  - Tygrzyk - Konkurs Przyrodniczy
  - Koło Fotograficzne - Galeria Szkolna
Oficjalna strona XXIV LO
 
INFORMACJE
Konsultacje
Kontakt
Dojazd do LO
Uwagi o stronie
 
 

KALENDARZ MATURZYSTY

 
Przedstawiam materiały do pobrania przeznaczone do nauki geografii w klasach drugich (w formacie PDF) w poziomie rozszerzonym (w rachach fakultetu geograficznego)
 

1. Terminarz przygotowań dla maturzystów 2014 z geografii

 
Zapraszam wszystkich tegorocznych maturzystów do pobrania poniższego pliku w formacie PDF. Przedstawiony został w nim szczegółowy rozkład tematów wymaganych do powtórzeń materiału (proszę o bieżące przygotowywanie się z zawartych tam zagadnień w terminach określonych w terminarzu).
 

NR

TERMIN

DZIAŁ

TEMATY I ZAGADNIENIA

1.

2-6 września 2013

- - -
Przemysł

Zapoznanie z wymaganiami maturalnymi, celami spotkań oraz metodami pracy.
 • Klasyfikacje przemysłu
 • Typy, czynniki lokalizacji i funkcje przemysłu

2.

9-13 września 2013

Przemysł

 • Przemysł paliwowo-energetyczny

3.

16-20 września 2013

Przemysł

 • Przemysł metalurgiczny

4.

23-27 września 2013

Przemysł

Powtórzenie materiału z tematów: „Czynniki lokalizacji przemysłu” i „Przemysł paliwowo-energetyczny” (Odpowiedź ustna)

Praca z atlasem i mapą ścienną – zagadnienia geografii gospodarczej

 • Przemysł elektromaszynowy
 • Przemysł chemiczny
 • *Przemysł mineralny
 • *Przemysł drzewno-papierniczy
 • *Przemysł lekki
 • *Przemysł spożywczy
 • Tradycyjne i nowoczesne gałęzie przemysłu
 • Okręgi przemysłowe świata i regiony przemysłowe Polski

5.

30 września - 4 października 2013

Usługi

TEST z działu „PRZEMYSŁ”

 • Usługi i ich rola w gospodarce światowej
 • Transport i łączność
 • Handel i usługi finansowe
 • Turystyka

6.

7-11 października 2013

Litosfera

TEST z działu „USŁUGI”

Budowa wnętrza Ziemi

 • Źródła wiedzy
 • Warstwowa budowa wnętrza Ziemi
 • Właściwości fizyczne wnętrza Ziemi

Składniki skorupy ziemskiej

 • Minerały i ich właściwości
 • Skały
 • *Złoża kopalin użytecznych

7.

14-18 października 2013

Litosfera

Powtórzenie materiału z tematów: „Budowa wnętrza Ziemi” i „Składniki skorupy ziemskiej” (Odpowiedź ustna)

Dzieje Ziemi

 • Metody odtwarzania dziejów Ziemi
 • Dzieje Ziemi – tabela stratygraficzna

8.

21-24 października 2013

Litosfera

TEST z działu „LITOSFERA cz.1 – Dzieje Ziemi, Budowa Ziemi i składniki skorupy ziemskiej”

Niszcząca i budująca działalność sił endogenicznych

 • Plutonizm
 • Wulkanizm
 • Metamorfizm
 • Pionowe ruchy skorupy ziemskiej
 • Trzęsienia ziemi
 • Teoria tektoniki płyt litosfery

9.

28 października
- 1 listopada 2013

Litosfera

TEST z działu „LITOSFERA cz.2 – Procesy endogeniczne”

Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię lądów

 • Wietrzenie
 • Denudacja. Procesy stokowe
 • *Denudacja. Geomorfologiczne efekty działalności wody na stoku
 • Rzeźba krasowa

10.

4-8 listopada 2013

Litosfera

Powtórzenie materiału z tematów: „Wietrzenie”, „Denudacja. Procesy stokowe” i „Rzeźba krasowa” (Odpowiedź ustna)

cd. Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię lądów

 • Procesy fluwialne
 • Procesy glacjalne
 • Procesy eoliczne
 • Rzeźbotwórcza działalność wód morskich i jeziornych
 • *Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi
 • *Przekrój geologiczny

11.

11-15 listopada 2013

Atmosfera

TEST z działu „LITOSFERA cz.3 – Procesy egzogeniczne”

 • Skład i budowa atmosfery
 • Temperatura i ciśnienie atmosferyczne
 • Cyrkulacja atmosferyczna
 • Wilgotność powietrza, chmury i opady atmosferyczne

12.

18-22 listopada 2013

Atmosfera

Powtórzenie materiału z tematów: „Skład i budowa atmosfery”, „Temperatura i ciśnienie atmosferyczne”, „Cyrkulacja atmosferyczna”, „Wilgotność powietrza, chmury i opady atmosferyczne” (Odpowiedź ustna)

 • Czynniki klimatotwórcze
 • Strefy klimatyczne świata
 • Klimat Polski
 • Oddziaływanie człowieka na atmosferę

13.

25-29 listopada 2013

Hydrosfera

TEST z działu „ATMOSFERA”

 • Hydrosfera – geneza i zasoby
 • Obieg wody w przyrodzie
 • Wody podziemne i źródła
 • Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, *bagna, *mokradła i *torfowiska)

14.

2-6 grudnia 2013

Hydrosfera

Powtórzenie materiału z tematów: „Hydrosfera – geneza i zasoby”, „Obieg wody w przyrodzie”, „Wody podziemne i źródła”, „Wody powierzchniowe” (Odpowiedź ustna)

 • Oceany i morza
 • Właściwości i ruchy wód morskich. Morze Bałtyckie
 • Lodowce, lądolody i wieloletnia zmarzlina
 • Wpływ hydrosfery na działalność człowieka

15.

9-13 grudnia 2013

Pedosfera

TEST z działu „HYDROSFERA”

 • Gleba, Składniki gleby, Gleby w życiu człowieka
 • Procesy glebotwórcze, Profil glebowy
 • Bonitacja i przydatność rolnicza gleb, Erozja gleby
 • Zróżnicowanie genetyczne gleb i ich walory użytkowe
 • Typy gleb, ich żyzność, urodzajność i klasyfikacja
 • Degradacja i rekultywacja gleb
 • GLEBY POLSKI

16.

16-20 grudnia 2013

Biosfera

TEST – „MATURA PRÓBNA Z GEOGRAFII”
   (UWAGA: 19.12.2013; godz. 13.40-15.40 - termin wstępny; obecność obowiązkowa dla wszystkich z fakultetu geograficznego)

 • Formacje roślinne i fauna na lądach
 • Powiązania klimatyczno – glebowo – roślinne (strefy)
 • Krainy zoogeograficzne
 • Fauna i flora wód
 • Formy ochrony przyrody w Polsce
 • Parki Narodowe w Polsce

17.

23 grudnia 2013
– 1 stycznia 2014

Przerwa świąteczna

Powtórka materiału

Proszę powtórzyć z zakresu GEOGRAFII FIZYCZNEJ:

 • Dział: 1. Geografia jako nauka
 • Dział: 2. Kartografia
 • Dział: 3. Geografia astronomiczna

18.

2-3 stycznia 2014

Geografia jako nauka

 • *Przedmiot geografia
 • *Podział geografii
 • *Historia geografii jako nauki
 • GIS

19.

6-10 stycznia 2014

Kartografia

TEST z działu „PEDOSFERA” i „BIOSFERA”

Praca z mapą = ćwiczenia (zadania maturalne)

 • Skala mapy
 • Odwzorowania kartograficzne
 • Metody prezentacji zjawisk na mapach
 • Generalizacja kartograficzna
 • *Klasyfikacja map
 • Orientacja na mapie

20.

13-17 stycznia 2014

Kartografia

Praca z mapą = ćwiczenia (zadania maturalne)

21.

20-24 stycznia 2014

Geografia astronomiczna

TEST z działu „Kartografia” (UWAGA obowiązują także zadania dotyczące pracy z mapą)

 • Powstanie Wszechświata
 • Powstanie Układu Słonecznego
 • Powstanie Ziemi
 • Natura przestrzeni wszechświata
 • *Kształt i wymiary Ziemi
 • Orientacja na Ziemi i niebie
 • Rachuba czasu na Ziemi (Zadania – obliczenia związane z czasem)
 • *Kalendarze

22.

27-31 stycznia 2014

Geografia astronomiczna

Kartkówka – z tematu „Rachuba czasu na Ziemi”

 • Ruch obrotowy Ziemi
 • Ruch obiegowy Ziemi
 • Ruchy naturalnego satelity Ziemi

23.

3-7 luty 2014

Ludność

TEST z działu „Geografia astronomiczna”

Człowiek w środowisku geograficznym

 • *Antroposfera jako element systemu przyrodniczego Ziemi
 • Definicja środowiska geograficznego. Rola środowiska geograficznego w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • Rasy ludzkie, narodowości, języki i religie
 • Wpływ działalności gospodarczej na środowisko
 • Możliwości rozwoju zrównoważonego. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Klasyfikacja krajów

 • Kryteria i metody klasyfikacji
 • Skala dysproporcji rozwojowych

Organizacje międzynarodowe
Konflikty zbrojne na świecie
Rozwój demograficzny

 • Dynamika i rozmieszczenie ludności świata
 • Przyrost naturalny i przyrost rzeczywisty ludności
 • Fazy rozwoju demograficznego
 • Struktura ludności
 • Migracje ludności

24.

10-14 luty 2014

Osadnictwo

 • Rodzaje osadnictwa
 • Urbanizacja

25.

17-21 luty 2014
Ferie

Powtórka materiału

Proszę powtórzyć z zakresu GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ:

 • Dział: 1. Rolnictwo
 • Dział: 2. Przemysł
 • Dział: 3. Usługi

26.

24-28 luty 2014
Ferie

Powtórka materiału

Proszę powtórzyć z zakresu GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ:

 • Dział: 1. Ludność
 • Dział: 2. Osadnictwo

27.

3-7 marca 2014

Rolnictwo

TEST z działu „Ludność” i „Osadnictwo”

 • Podział rolnictwa
 • Uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt
 • Współczesne problemy produkcji żywności
 • *Leśnictwo
 • Rybołówstwo i akwakultura
 • Wyżywienie ludności na świecie

28.

10-14 marca 2014

Przemysł

TEST z działu „Rolnictwo”

 • *Klasyfikacje przemysłu
 • Typy, czynniki lokalizacji i funkcje przemysłu
 • Przemysł paliwowo-energetyczny
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł elektromaszynowy
 • Przemysł chemiczny
 • *Przemysł mineralny
 • *Przemysł drzewno-papierniczy
 • *Przemysł lekki
 • *Przemysł spożywczy
 • Tradycyjne i nowoczesne gałęzie przemysłu
 • Okręgi przemysłowe świata oraz regiony przemysłowe Polski

29.

17-21 marca 2014

Usługi

Powtórzenie materiału z działów: „Przemysł” i „Usługi” (Odpowiedź ustna)

 • Usługi i ich rola w gospodarce światowej
 • Transport i łączność
 • Handel i usługi finansowe
 • Turystyka

30.

24-28 marca 2014

Geografia społ. -ekonomiczna

Powtórzenie materiału z zakresu „GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ” (Odpowiedź ustna)
GEOGRAFIA FICZYNA (całość materiału)

31.

31 marca - 4 kwietnia 2014

Geografia fizyczna

Powtórzenie materiału z zakresu „GEOGRAFII FIZYCZNEJ” (Odpowiedź ustna)
GEOGRAFIA FICZYNA (całość materiału)

32.

7-16 kwietnia 2014

Geografia fizyczna

Powtórzenie materiału z zakresu „GEOGRAFII FIZYCZNEJ” (Odpowiedź ustna)
GEOGRAFIA FICZYNA (całość materiału)

33.

17-22 kwietnia 2014

Przerwa świąteczna

Powtórka materiału

PROSZĘ POWTÓRZYĆ CAŁOŚĆ Z ZAKRESU GEOGRAFII FIZYCZNEJ i SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ

34.

23-25 kwietnia 2014

Powtórka przed maturą

Powtórka przed maturą (Odpowiedź ustna)
GEOGRAFIA FICZYNA (całość materiału)
GEOGRAFIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNA (całość materiału)

 
 
 
 
 

 

KONTAKT

 

  GEOGRAFIA - LOGO

mgr SŁAWOMIR DMOWSKI
kontakt@norwid24.waw.pl

XXIV LO im. C. Norwida
ul. Obozowa 60; 01-423 Warszawa
tel. 022-836-42-92

XXX LO im. J. Śniadeckiego
ul. Wolność 1/3; 01-018 Warszawa
tel. 022-838-50-82

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16; 00-896 Warszawa
tel. 022-620-50-51

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE
kontakt

 
 

AKTUALNOŚCI

2014.03.06
Zapraszam do działu "ZAKRES ROZSZERZONY - PREZENTACJE I OPRACOWANIA". Zamieszczone zostały tam nowe wersje prezentacji multimedialnych, zgodnych z nową podstawą programową w zakresie rozszerzonym: Przemiany polityczne i gospodarcze, Ludność i urbanizacja, Rolnictwo, Przemysł, Usługi, Problemy gospodarcze świata, Człowiek w przestrzeni przyrodniczej - zamieszczone zostały tam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie podstawowym, przygotowane we Flashu (wersja najlepsza) i przekonwertowane do PDF (wersja uproszczona - bez animacji).

* * * * * * *

2014.02.10
Zapraszamy do udziału w VII edycji "Konkursu Przyrodniczego TYGRZYK", organizowanego przez XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie, kierowanego dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru całej Polski. Szczegóły konkursu na stronie: www.tygrzyk.norwid24.waw.pl.

* * * * * * *

2013.12.01
W związku z dużym zainteresowaniem moją stroną oraz jej dalszym rozwojem przeniosłem jej zasoby i obecnie jest ona dostępna pod nowym adresem: www.geografia24.eu. Zapraszam serdecznie do odwiedzin. W najbliższym czasie planuję dalsze zmiany organizacyjne, mające na celu zwiększenie jej atrakcyjności. Sukcesywnie planuję dodawać nowe zasoby.

* * * * * * *

2013.09.04
Zapraszam do działu "ZAKRES ROZSZERZONY - PREZENTACJE I OPRACOWANIA: Geografia fizyczna świata". Zamieszczone zostały tam nowe wersje prezentacji multimedialnych, zgodnych z nową podstawą programową w zakresie rozszerzonym: Obraz Ziemi, Ziemia we wszechświecie, Atmosfera, Hydrosfera, Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne, Procesy egzogeniczne, Gleby. Biosfera - zamieszczone zostały tam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie podstawowym, przygotowane we Flashu (wersja najlepsza) i przekonwertowane do PDF (wersja uproszczona - bez animacji).

* * * * * * *

2012.10.22
Zapraszam do działu "ZAKRES PODSTAWOWY - PREZENTACJE I OPRACOWANIA": Mapa świata, Ludność i urbanizacja, Globalna gospodarka - zamieszczone zostały tam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie podstawowym, przygotowane we Flashu (wersja najlepsza) i przekonwertowane do PDF (wersja uproszczona - bez animacji).

* * * * * * *

2012.10.21
Zapraszam do działu ZADANIA - geografia społeczno - ekonomiczna - zamieszczone zostały tam kolejne testy maturalne wraz z odpowiedziami.

* * * * * * *

2012.10.01
W działach: "PREZENTACJE, OPRACOWANIA - GEOGRAFIA FIZYCZNA" i "PREZENTACJE, OPRACOWANIA - GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA" pojawiły się na Waszą prośbę wersje PDF wcześniej publikowanych prezentacji FLASH.

* * * * * * *

2012.09.06
Dostępny "Terminarz przygotowań dla maturzystów 2013 z geografii" w zakładce "MATERIAŁY DLA UCZNIÓW". Zapraszam do pobierania

* * * * * * *

2012.05.17
Zapraszam do działu Matura z geografii - gdzie umieszczone zostały arkusze maturalne z tegorocznej matury z geografii

* * * * * * *

2012.04.28
Zmiana terminów konsultacji - szczegóły w zakładce KONSULTACJE

* * * * * * *

2012.02.22
Zapraszam do działu Geografia ludności - zaktualizowane o nowe dane statystyczne (w większości z lat 2009-2012) zostały prezentacje multimedialne z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dodane zostały także dwie nowe prezentacje dotyczące sytuacji demograficznej w Polsce oraz bezrobocia w Polsce i na świecie.

* * * * * * *

2012.02.20
W dziale Mapa Polityczna Świata (konturowa) - Mapa Polityczna Świata (konturowa) - wstawione zostały zaktualizowane podkłady kartograficzne przeznaczone do nauki podziału politycznego świata (dodano m.in. nowe państwa, np. Sudan Południowy, Kosowo).

* * * * * * *

2012.01.16
Zapraszam do działu ZADANIA - geografia fizyczna i ZADANIA - geografia społeczno - ekonomiczna - zamieszczone zostały testu maturalne wraz z odpowiedziami.

* * * * * * *

2012.01.15
Osoby korzystające z telefonów komórkowych lub tabletów (a także posiadające wolne łącze internetowe) zapraszam do korzystania z wersji mobilnej strony geograficznej (przekierowanie na tą wersję powinno nastąpić automatycznie).

* * * * * * *

2011.12.19
Zapraszam do działów PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Astronomia, PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Litosfera, PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Pedosfera - zamieszczone zostały tam kolejne, wybrane prezentacje multimedialne (z poziomu rozszerzonego - dla uczniów zainteresowanych).

* * * * * * *

2011.12.18
Zakończona zostały prace związane z kolejną modernizacją witryny. Nastąpiły drobne zmiany w menu oraz w działaniu witryny. Mam nadziję, że korzystanie będzie teraz łatwiejsze. Zapraszam do korzystania i testowania. Bardzo proszę o przesyłanie wszelkich uwag na temat działania strony (błędy, sugestie) na adres mailowy: kontakt@norwid24.waw.pl .

* * * * * * *

2011.12.15
Aktualizacja działu konkursy o polecane konkursy o tematyce przyrodniczej: "Polecane konkursy"

* * * * * * *

2011.09.08
Dostępny "Terminarz przygotowań dla maturzystów 2012 z geografii" w zakładce klas trzecich (menu: MATERIAŁY DLA UCZNIÓW). Zapraszam do pobierania

* * * * * * *

2010.09.15
Dostępny "Terminarz przygotowań dla maturzystów 2011 z geografii" w zakładce klas trzecich (menu: MATERIAŁY DLA UCZNIÓW). Zapraszam do pobierania

* * * * * * *

2009.11.05
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Litosfera - zamieszczone zostały tam kolejne, wybrane prezentacje multimedialne (z poziomu rozszerzonego - dla uczniów zainteresowanych) z działu LITOSFERA.

* * * * * * *

2009.10.22
Zakładka KONTAKT została wzbogacona o nową funkcjonalność - od tej chwili jeżeli posiadacie pytanie, możecie wypełnić bezpośrednio ze strony formularz kontaktowy.

* * * * * * *

2009.10.20
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia społeczno-ekonomiczna/Ludność - zamieszczone zostały wybrane prezentacje multimedialne z lekcji z działu GEOGRAFIA ROLNICTWA.

* * * * * * *

2009.10.18
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia społeczno-ekonomiczna/Ludność - zamieszczone zostały wybrane prezentacje multimedialne z lekcji z działu GEOGRAFIA OSADNICTWA.

* * * * * * *

2009.10.11
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Atmosfera - zamieszczone zostały tam kolejne, wybrane prezentacje multimedialne (z poziomu rozszerzonego - dla uczniów uczęszczających na fakultet geograficzny) z lekcji z działu ATMOSFERA.

* * * * * * *

2009.10.10
PRZEDMIOTOWA STRONA Z GEOGRAFII - w nowej skórce.
Ukończone zostały prace modernizacyjne związane z wprowadzeniem nowego szablonu stylów css.

* * * * * * *

2009.10.07
Dział VADEMECUM - został wzbogacony o opracowania tekstowe wybranych zagadnień, opracowanych w roku szkolnym 2008/2009 przez uczniów XXIV LO im. C. Norwida

* * * * * * *

2009.09.15
Dostępny "Terminarz przygotowań dla maturzystów 2010 z geografii" w zakładce klas trzecich (menu: MATERIAŁY DLA UCZNIÓW). Zapraszam do pobierania

* * * * * * *

2009.09.14
Uaktualnione zostały terminy konsultacji z geografii na I semestr roku szkolnego 2009/2010. Informacje w zakładce INFORMACJE/konsultacje z geografii.

* * * * * * *

2009.06.20
UWAGA: Od 20 czerwca 2009 roku wprowadzona została konieczność LOGOWANIA do niektórych działów. Podniesie to jakość usług (uniemożliwi korzystanie uczniom spoza szkoły z części serwisu - co usprawni zwiększy szybkość przesyłu danych na Wasze komputery. Logowania działa już m.in. w dziale VADEMECUM (na niektórych podstronach, w części dotyczącej prezentacji multimedialnych).

* * * * * * *

2009.06.02
II WARSZAWSKI KONKURS PRZYRODNICZY - rozstrzygnięty. Uczestnicy w finale zaprezentowali publicznie prezentacje multimedialne z I etapu. I miejsce: Justyna Galińska z Liceum nr LXIV im. St. I. Witkiewicza w Warszawie; II miejsce: Sonia Dutkiewicz z Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza Ks. Czartoryskiego w Warszawie; III miejsce: Maciej Kwiatkowski z XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie. Zwycięzcom gratulujemy. Wyniki i szczegóły na stronie WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO.

* * * * * * *

2009.05.25
Na terenie naszego LO odbył się drugi etap II WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO. Uczestnicy zmagali się z testem z wybranych zagadnień wiedzy przyrodniczej. Wyniki i szczegóły na stronie: WARSZAWSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO.

* * * * * * *

2009.05.14
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia społeczno-ekonomiczna/Ludność - zamieszczone zostały wybrane prezentacje multimedialne z lekcji z działu GEOGRAFIA LUDNOŚCI.

* * * * * * *

2009.03.19
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Hydrosfera - zamieszczone zostały tam kolejne, wybrane prezentacje multimedialne z lekcji z działu HYDROSFERA.

* * * * * * *

2009.03.18
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Atmosfera - zamieszczone zostały tam kolejne, wybrane prezentacje multimedialne z lekcji z działu ATMOSFERA.

* * * * * * *

2009.03.15
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Geologia - dzieje Ziemi - zamieszczona została tam prezentacja multimedialna pt. "Dzieje Ziemi" z działu GEOLOGIA - DZIEJE ZIEMI.

* * * * * * *

2009.03.08
Zapraszam do działu PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna/Litosfera - zamieszczone zostały tam kolejne, wybrane prezentacje multimedialne z lekcji z działu LITOSFERA.

* * * * * * *

2009.03.07
Zapraszam do działu VADEMECUM - zamieszczone zostały tam pierwsze prezentacje multimedialne z lekcji. Jeżeli nie było Ciebie na lekcji, chciałbyś powtórzyć materiał do sprawdzianu, powtarzać wiadomości do matury - wejdź i oglądaj prezentacje. Pierwsze 3 prezentacje z działu: ŹRÓDŁA I STRUKTURA WIEDZY O ZIEMI - dostępne w zakładce: PREZENTACJE, OPRACOWANIA/Geografia fizyczna.

* * * * * * *

2009.03.05
Zawartość przedmiotowej strony z geografii i innych powiązanych z geografią stron (Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego oraz Koła Fotograficznego) została przeniesiona na inni serwer - powinno to zasadniczo usprawnić działanie niniejszej strony a także umożliwi dalszy rozwój (np. będzie większa możliwość wykorzystania technologii php). Nowy serwer ma bardzo dobre łącza i co najważniejsze znajduje się w Polsce.

* * * * * * *

2009.03.01
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie - "klimat a odnawialne źródła energii" Informacje dostępne w zakładce - konkursy.

* * * * * * *

2008.11.17
Zapraszam do wzięcia udziału w nowych konkursach: Fotograficznym i Astromonicznym. Informacje ogólne i regulaminy dostępne w zakładce - konkursy.

* * * * * * *

2008.10.04
Dostępne są już materiały do pracy domowej nr 1 (Metody prezentacji wyników badań geograficznych) dla klas Ie, IIa, IIb i IIc w zakładkach dotyczących tych klas. Zapraszam do pobierania

* * * * * * *

2008.09.08
Dostępny "Terminarz przygotowań dla maturzystów 2009 z geografii" w zakładce klas trzecich (menu: MATERIAŁY - DLA KLAS TRZECICH - MATERIAŁY DO NAUKI). Zapraszam do pobierania

* * * * * * *

2008.09.03
Dostępne są już materiały do nauki (TEMAT 1) dla klas Ie, IIa, IIb i IIc w zakładkach dotyczących tych klas. Zapraszam do pobierania i życzę owocnej pracy

* * * * * * *

2008.09.01
Koniec wakacji - rozpoczecie roku szkolnego 2008/2009. Witam wszystkich po wakacjach. Maturzyści 2009 do pracy!!!

* * * * * * *

2008.06.20
Wakacje, wakacje, wakacje...
Dla wszystkich życzę - miłych, pełnych wrażeń wakacji...
Spotykamy się w szkole 1 września...

* * * * * * *

2008.06.17
Są już dostępne zagadnienia Olimpiady Geograficznej - szczegóły w zakładce KONKURSY

* * * * * * *

2008.06.12
Uczniowie klas IIc i IId odbyli w dniach 7-11 czerwca wycieczkę edukacyjną w Sudety, wzbogaconą wyjazdami do Pragi i Drezna

* * * * * * *

2008.05.05
Rozpoczęły się matury - za wszystkich trzymam kciuki

* * * * * * *

2008.04.25
Zakończył się I Warszawski Konkurs Przyrodniczy organizowany przez nasze liceum

 

 KONSULTACJE 

 

TERMINY WAŻNE OD 3 LUTEGO 2014r.

DLA UCZNIÓW
XXIV LO IM. C. K. NORWIDA W WARSZAWIE –

PONIEDZIAŁEK: 15.15-16.00
Miejsce: pracownia geograficzna - sala 211

DLA UCZNIÓW
XXX LO IM. J. ŚNIADECKIEGO W WARSZAWIE –

PONIEDZIAŁEK: 8.15-8.45, WTOREK: 14.00-14.15, ŚRODA: 13.10-13.25
Miejsce: pracownia geograficzna - sala 74

Konsultacje tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dotyczą:
prac pisemnych - kartkówek, sprawdzianów, testów
(zaliczenia oraz poprawa prac z geografii);
konsultacji przedmiotowych z geografii
oraz pozostałych spraw szkolnych
(w tym wgląd do prac pisemnych)

 
 

   

2014®
WERSJA STRONY: 2014_00037
OSTATNIA AKTUALIZACJA: środa, 16.04.2014 23:43
UWAGA: Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.